ประกวดราคา/สอบราคา

ร่าง TOR อยู่ในระหว่างการขายแบบ สิ้นสุดการขายแบบ ยกเลิกโครงการ
ลำดับที่ ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน ชื่อโครงการ วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด ประเภทผู้รับจ้าง ชั้นของผู้รับจ้าง วันที่ยื่นซอง วันที่เสนอราคา สถานที่ติดต่อ สถานะ หมายเหตุ PROJ_ID
1การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์บำรุงปกติผิวทางลาดยางซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ยาง CSS -๑, ยาง CMS-๒h, ยาง CRS-๒ และยางแอสฟัลท์ผสมเสร็จ (Premix) โดยวิธีประักวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 รายการ
ทชจ.ชุมพร 141 ม.8 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทร.0-7764-2944
ร่าง TOR36341
2วิธีตกลงราคาครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล(ดำเนินการเอง)รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จ.เชียงราย จำนวน 1 คัน
ร่าง TOR27363
3การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ถนนถนนสายแยก ทล.1021 - บ.ดอยอิสาน อ.ภูซาง จ.พะเยา ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร
ทชจ.พะเยา 352 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร.0-5488-7071
ร่าง TOR24928
4การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตันพร้อมตอก จำนวน 917 ต้น 10 ส.ค. 5818 ส.ค. 58งานทางชั้นที่ 121 ส.ค. 5825 ส.ค. 58
ทชจ.ปทุมธานี 37/11 หมู่ 15 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2192-3139
สิ้นสุดการขายแบบ37523
5การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาซื้อแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 1,700 ตัน จำนวน 1700.000 ตัน11 ก.ย. 5818 ก.ย. 58ชั้นที่ 124 ก.ย. 5825 ก.ย. 58
ทชจ.ปทุมธานี 37/11 หมู่ 15 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2192-3139
สิ้นสุดการขายแบบ37540
6การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตันพร้อมตอก จำนวน 630 ต้น จำนวน630 ต้น11 ก.ย. 5818 ก.ย. 58ชั้นที่ 111 ก.ย. 5824 ก.ย. 58
ทชจ.ปทุมธานี 37/11 หมู่ 15 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-2192-3139
สิ้นสุดการขายแบบ37541
7วิธีสอบราคาจ้างเหมาบริการสอบราคาจ้างทำถุงผ้าลดโลกร้อน ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 7000 ชุด26 พ.ย. 578 ธ.ค. 57ดูหมายเหตุดูหมายเหตุ26 พ.ย. 5726 พ.ย. 57
สำนักฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2551 5005 โทรสาร 0-2551 5005
สิ้นสุดการขายแบบสอบราคาจ้างทำถุงผ้าลดโลกร้อน จำนวน ๗,๐๐๐ ใบ27528
8การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์วัสดุครุภัณฑ์/อื่นๆจ้างทำชั้นวางเอกสาร ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 170 ชุด7 ส.ค. 5819 ส.ค. 58ดูหมายเหตุดูหมายเหตุ19 ส.ค. 5819 ส.ค. 58
สำนักบริหารกลาง กลุ่มพัสดุ ชั้น4 อาคาร2 กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
สิ้นสุดการขายแบบ36174
9วิธีตกลงราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ25 ก.ย. 5825 ก.ย. 58ดูหมายเหตุดูหมายเหตุ25 ก.ย. 5825 ก.ย. 58
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดอุตรดิตถ์ 6/57 ถ.ศรอัสนีย์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร.0-5541-7958
สิ้นสุดการขายแบบ37581
10วิธีตกลงราคาบำรุงปกติผิวทางลาดยางค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ18 ก.ย. 5825 ก.ย. 5818 ก.ย. 5818 ก.ย. 58
ทชจ.ชุมพร 141 ม.8 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทร.0-7764-2944
สิ้นสุดการขายแบบ37769
11วิธีตกลงราคาบำรุงปกติผิวทางลาดยางค่าครุภัณฑ์สำนักงานต่ำเกณฑ์ จำนวน 4 รายการ16 ก.ย. 5824 ก.ย. 5816 ก.ย. 5816 ก.ย. 58
ทชจ.ชุมพร 141 ม.8 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทร.0-7764-2944
สิ้นสุดการขายแบบ37768
12วิธีสอบราคาบำรุงปกติผิวทางลาดยางค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ16 ก.ย. 5824 ก.ย. 5816 ก.ย. 5816 ก.ย. 58
ทชจ.ชุมพร 141 ม.8 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทร.0-7764-2944
สิ้นสุดการขายแบบ37740
13วิธีตกลงราคาบำรุงปกติผิวทางลาดยางค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ16 ก.ย. 5825 ก.ย. 5816 ก.ย. 5817 ก.ย. 58
ทชจ.ชุมพร 141 ม.8 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทร.0-7764-2944
สิ้นสุดการขายแบบ37726
14วิธีสอบราคาบำรุงปกติผิวทางลาดยางซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง Hotmix Asphalt) จำนวน ๕๙๕ ตัน 14 ก.ย. 5825 ก.ย. 58ดูหมายเหตุ1 ต.ค. 581 ต.ค. 58
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดพังงา 56/13 ม.3 ต.ถ้าน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทร.0-7646-0604
สิ้นสุดการขายแบบซื้อวัสดุก่อสร้าง36364
15วิธีตกลงราคาซื้อหมึกพิมพ์ ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 31 รายการ29 ก.ย. 5829 ก.ย. 58ดูหมายเหตุดูหมายเหตุ29 ก.ย. 5829 ก.ย. 58
สำนักบริหารกลาง กลุ่มพัสดุ ชั้น4 อาคาร2 กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
สิ้นสุดการขายแบบซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 31 รายการ37670
16วิธีตกลงราคาครุภัณฑ์สำนักงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งมีราคาต่ำกว่า 5,000 บาท) จำนวน 12 รายการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 12 รายการ25 ก.ย. 5825 ก.ย. 58ดูหมายเหตุดูหมายเหตุ25 ก.ย. 5825 ก.ย. 58
สำนักทางหลวงชนบทที่07(อุบลราชธานี) 130 ถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-5422
สิ้นสุดการขายแบบเป็นผู้มีอาชีพขายครุภัณฑ์สำนักงาน37649
17วิธีตกลงราคาวัสดุก่อสร้างซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุก่อสร้าง และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รวมจำนวน 46 รายการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 46 รายการ23 ก.ย. 5823 ก.ย. 58ดูหมายเหตุดูหมายเหตุ23 ก.ย. 5823 ก.ย. 58
สำนักทางหลวงชนบทที่07(อุบลราชธานี) 130 ถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-5422
สิ้นสุดการขายแบบเป็นผู้มีอาชีพขาย วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุก่อสร้าง และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์37585
18วิธีตกลงราคาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) จำนวน ๗,๐๐๐ ลิตร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานีจำนวน7000 ลิตร23 ก.ย. 5823 ก.ย. 58ดูหมายเหตุดูหมายเหตุ23 ก.ย. 5823 ก.ย. 58
สำนักทางหลวงชนบทที่07(อุบลราชธานี) 130 ถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-5422
สิ้นสุดการขายแบบเป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น37584
19วิธีตกลงราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘๓ รายการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 83 รายการ21 ก.ย. 5821 ก.ย. 58ดูหมายเหตุดูหมายเหตุ21 ก.ย. 5821 ก.ย. 58
สำนักทางหลวงชนบทที่07(อุบลราชธานี) 130 ถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-5422
สิ้นสุดการขายแบบเป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง37580
20วิธีตกลงราคาวัสดุก่อสร้างซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๒๗๐ ลบ.ม.(หลวม) ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 รายการ18 ก.ย. 5818 ก.ย. 58ดูหมายเหตุดูหมายเหตุ18 ก.ย. 5818 ก.ย. 58
สำนักทางหลวงชนบทที่07(อุบลราชธานี) 130 ถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-5422
สิ้นสุดการขายแบบเป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)37569
survey_form
รายการผูกพันที่ทราบผลประกวดราคาแล้วกรุณากรอกรายละเอียดให้ครบ เนื่องจาก สบก.ไม่สามารถกรอกขั้นตอนขอความห็นชอบจาก สงป.ไม่ได้