ประกวดราคา/สอบราคา

ร่าง TOR อยู่ในระหว่างการขายแบบ สิ้นสุดการขายแบบ ยกเลิกโครงการ
ลำดับที่ ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน ชื่อโครงการ วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด ประเภทผู้รับจ้าง ชั้นของผู้รับจ้าง วันที่ยื่นซอง วันที่เสนอราคา สถานที่ติดต่อ สถานะ หมายเหตุ PROJ_ID
1การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์บำรุงรักษาทางสาย ลบ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3027 - วัดพรหมาสตร์ อ.เมือง, ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี จำนวน 1 แห่ง3 มี.ค. 5910 มี.ค. 59ดูหมายเหตุดูหมายเหตุ22 มี.ค. 5922 มี.ค. 59
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดลพบุรี 109 ม.1 ถนนพระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร.0-3642-1684
สิ้นสุดการขายแบบสาขา งานบำรุงทาง ประเภทงานบูรณะทางแบบ Pavement In –Place Recycling 1927
2การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์บำรุงรักษาทางสาย ลบ.5006 บ้านท่าวุ้ง - บ้านหนองปลาดุก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี จำนวน 1 แห่ง3 มี.ค. 5910 มี.ค. 59ดูหมายเหตุดูหมายเหตุ22 มี.ค. 5922 มี.ค. 59
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดลพบุรี 109 ม.1 ถนนพระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร.0-3642-1684
สิ้นสุดการขายแบบสาขา งานบำรุงทาง ประเภทงานบูรณะทางแบบ Pavement In –Place Recycling 1928
3การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์บำรุงรักษาทางสาย ลบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บ้านอ้อย อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 1 แห่ง3 มี.ค. 5910 มี.ค. 59ดูหมายเหตุดูหมายเหตุ22 มี.ค. 5922 มี.ค. 59
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดลพบุรี 109 ม.1 ถนนพระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร.0-3642-1684
สิ้นสุดการขายแบบสาขา งานบำรุงทาง ประเภทงานบูรณะทางแบบ Pavement In –Place Recycling 1929
4การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์บำรุงรักษาทางสาย ลบ.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บ้านหนองระแหง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จำนวน 1 แห่ง3 มี.ค. 5910 มี.ค. 59ดูหมายเหตุดูหมายเหตุ22 มี.ค. 5922 มี.ค. 59
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดลพบุรี 109 ม.1 ถนนพระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร.0-3642-1684
สิ้นสุดการขายแบบสาขา งานบำรุงทาง ประเภทงานบูรณะทางแบบ Pavement In –Place Recycling 1930
5การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์บำรุงรักษาทางสาย ลบ.5133 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4132 - บ้านท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 1 แห่ง3 มี.ค. 5910 มี.ค. 59ดูหมายเหตุดูหมายเหตุ22 มี.ค. 5922 มี.ค. 59
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดลพบุรี 109 ม.1 ถนนพระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร.0-3642-1684
สิ้นสุดการขายแบบสาขา งานบำรุงทาง ประเภทงานบูรณะทางแบบ Pavement In –Place Recycling 1931
6การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์บำรุงรักษาทางสาย อย.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 - บ้านสวนถั่ว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร18 มี.ค. 5925 มี.ค. 59ดูหมายเหตุ7 เม.ย. 597 เม.ย. 59
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ม.3 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.0-3532-8712 ต่อ 209,0-3525-2312
สิ้นสุดการขายแบบสาขางานทาง ชั้นพิเศษ, หรือชั้น 1,หรือชั้น 2 , หรือชั้น 31917
7การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์บำรุงรักษาทางสาย อย.5035 แยกสายทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา - บ้านปะขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.410 กิโลเมตร18 มี.ค. 5925 มี.ค. 59ดูหมายเหตุ7 เม.ย. 597 เม.ย. 59
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ม.3 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.0-3532-8712 ต่อ 209,0-3525-2312
สิ้นสุดการขายแบบสาขางานทาง ชั้นพิเศษ, หรือชั้น 1,หรือชั้น 2 , หรือชั้น 3 1915
8การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์บำรุงรักษาทางสาย อย.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 - บ้านบางบาล อ.พระนครศรีอยุธยา, บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร18 มี.ค. 5925 มี.ค. 59ดูหมายเหตุ7 เม.ย. 597 เม.ย. 59
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ม.3 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.0-3532-8712 ต่อ 209,0-3525-2312
สิ้นสุดการขายแบบสาขางานทาง ชั้นพิเศษ, หรือชั้น 1,หรือชั้น 2 , หรือชั้น 3 1914
9การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์บำรุงรักษาทางสาย ลบ.4060 แยกทางหลวงหมายเลข 3028 - บ้านเขาสาริกา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จำนวน 1 แห่ง3 มี.ค. 5910 มี.ค. 59ดูหมายเหตุดูหมายเหตุ22 มี.ค. 5922 มี.ค. 59
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดลพบุรี 109 ม.1 ถนนพระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร.0-3642-1684
สิ้นสุดการขายแบบสาขา งานบำรุงทาง ประเภทงานบูรณะทางแบบ Pavement In –Place Recycling 1925
10การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์บำรุงรักษาทางสาย ลบ.4132 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บ้านโพธิ์ตลาดแก้ว อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 1 แห่ง3 มี.ค. 5910 มี.ค. 59ดูหมายเหตุดูหมายเหตุ22 มี.ค. 5922 มี.ค. 59
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดลพบุรี 109 ม.1 ถนนพระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร.0-3642-1684
สิ้นสุดการขายแบบสาขา งานบำรุงทาง ประเภทงานบูรณะทางแบบ Pavement In –Place Recycling 1926
11การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์บำรุงรักษาทางสาย อย.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3501 - บ้านแค อ.บางบาล, ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร3 มี.ค. 5910 มี.ค. 59งานทางดูหมายเหตุ18 มี.ค. 5918 มี.ค. 59
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ม.3 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.0-3532-8712 ต่อ 209,0-3525-2312
สิ้นสุดการขายแบบชั้นพิเศษ, หรือชั้น 1, หรือชั้น 2, หรือชั้น 3, หรือชั้น 41916
12การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ถนนสาย นพ.2019 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านนาผักปอด อ.เมือง จ.นครพนม จำนวน 1 แห่ง1 มี.ค. 598 มี.ค. 59งานทางดูหมายเหตุ18 มี.ค. 5918 มี.ค. 59
สำนักทางหลวงชนบทที่16 (กาฬสินธุ์) 97/2 ถ.อภัย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
สิ้นสุดการขายแบบชั้นพิเศษ,1,2 หรือ 31933
13การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ถนนสาย นพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านรามราช อ.เมือง จ.นครพนม จำนวน 1 แห่ง1 มี.ค. 598 มี.ค. 59งานทางดูหมายเหตุ18 มี.ค. 5918 มี.ค. 59
สำนักทางหลวงชนบทที่16 (กาฬสินธุ์) 97/2 ถ.อภัย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
สิ้นสุดการขายแบบชั้นพิเศษ,1หรือ21932
14การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ถนนสาย ลบ.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บ้านบางอิฐ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ความยาว 200.00 เมตร29 ก.พ. 597 มี.ค. 59งานทางดูหมายเหตุ15 มี.ค. 5916 ก.พ. 59
สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) 37 ม.9 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3622-5226
สิ้นสุดการขายแบบสาขางานทาง ชั้นพิเศษ , ๑ , ๒ , ๓ ,๔ และ ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้างครั้งนี้ ประเภทงานก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Concrete) หรือเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Concrete) ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง และเป็นผลงานที่ผู้เสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะต้องเป็นผลงานที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญาและภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานพร้อมคู่สัญญา1919
15การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ถนนสาย ลบ.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 3028 - บ้านหนองปลาดุก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ความยาว 165.00 เมตร29 ก.พ. 597 มี.ค. 59งานทางดูหมายเหตุ15 มี.ค. 5916 ก.พ. 59
สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) 37 ม.9 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3622-5226
สิ้นสุดการขายแบบสาขางานทาง ชั้นพิเศษ , ๑ , ๒ , ๓ ,๔ และต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้างครั้งนี้ ประเภทงานก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Concrete) หรือเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Concrete) ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง และเป็นผลงานที่ผู้เสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะต้องเป็นผลงานที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญาและภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานพร้อมคู่สัญญา1920
16การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ถนนสาย ลบ.5073 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4003 - บ้านสี่คลอง อ.เมือง จ.ลพบุรี ความยาว 400.00 เมตร29 ก.พ. 597 มี.ค. 59งานทางดูหมายเหตุ17 มี.ค. 5918 ก.พ. 59
สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) 37 ม.9 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3622-5226
สิ้นสุดการขายแบบสาขางานทาง ชั้นพิเศษ , ๑ , ๒ , ๓ และ ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้างครั้งนี้ ประเภทงานก่อสร้างถนนแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Concrete) หรือเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Concrete) ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง และเป็นผลงานที่ผู้เสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะต้องเป็นผลงานที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญาและภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานพร้อมคู่สัญญา1921
17การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์บำรุงรักษาทางสาย อย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3263 - บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.100 กิโลเมตร26 ก.พ. 594 มี.ค. 59งานทางดูหมายเหตุ14 มี.ค. 5914 มี.ค. 59
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ม.3 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.0-3532-8712 ต่อ 209,0-3525-2312
สิ้นสุดการขายแบบสาขางานทาง ชั้นพิเศษ, หรือชั้น 1,หรือชั้น 2 , หรือชั้น 3 , หรือชั้น 41913
18การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์บำรุงรักษาทางสาย สบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3016 - บ้านท่าลาน อ.บ้านหมอ, หนองโดน จ.สระบุรี ความยาว 60.00 เมตร26 ก.พ. 594 มี.ค. 59ดูหมายเหตุดูหมายเหตุ14 มี.ค. 5914 มี.ค. 59
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสระบุรี 112 ม.9 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3622-5448
สิ้นสุดการขายแบบผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวงชนบท สาขางานทางชั้น พิเศษ 1,2,3 และ 41922
19การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ถนนสาย อท.2040 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านโพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง ระยะทาง 0.234 กิโลเมตร17 ก.พ. 5925 ก.พ. 59ดูหมายเหตุดูหมายเหตุ4 มี.ค. 594 มี.ค. 59
สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดอ่างทอง 131 ม.6 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โทร.035-640023-4
สิ้นสุดการขายแบบสาขางานทาง ชั้นพิเศษ ชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓ และชั้น ๔1918
20การประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์บำรุงรักษาทางสาย อย.5042 แยกสายทางเทศบาลตำบลบางกระสั้น - เชียงรากน้อย (ตอนปทุมธานี) อ.เมือง จ.ปทุมธานี ระยะทาง 0.280 กิโลเมตร25 ก.พ. 593 มี.ค. 59งานทางดูหมายเหตุ11 มี.ค. 5911 มี.ค. 59
สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) 37/2 หมู่ 15 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทร.0-2987-9490
สิ้นสุดการขายแบบสาขางานทาง ชั้นพิเศษ ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔1900
survey_form
รายการผูกพันที่ทราบผลประกวดราคาแล้วกรุณากรอกรายละเอียดให้ครบ เนื่องจาก สบก.ไม่สามารถกรอกขั้นตอนขอความห็นชอบจาก สงป.ไม่ได้